Manuel de désamorçage de bombe

Betreft Simon zegt

Dit is net als een van die spelletjes die je als kind speelde waar je het patroon moest herhalen. Maar deze is waarschijnlijk gekocht in een 1-eurowinkel.

 1. Eén van de vier gekleurde knoppen zal knipperen.
 2. Gebruik de juiste tabel hieronder om te bepalen welke knop je moet indrukken.
 3. De originele knop zal knipperen, gevolgd door een andere knop. Herhaal dit patroon gebruikmakend van de kleuren in de correspondentietabel.
 4. Elke keer als je het patroon correct invoert, zal het patroon één langer worden, totdat de module is uitgeschakeld.

Als het serienummer een klinker bevat:

Rood knippert Blauw knippert Groen knippert Geel knippert
Druk op knop: 0 Fouten Blauw Rood Geel Groen

Als het serienummer geen klinker bevat:

On the Subject of Complicated Wires

These wires aren’t like the others. Some have stripes! That makes them completely different. The good news is that we’ve found a concise set of instructions on what to do about it! Maybe too concise…

 • Look at each wire: there is an LED above the wire and a space for a «★» symbol below the wire.
 • For each wire/LED/symbol combination, use the Venn diagram below to decide whether or not to cut the wire.
 • Each wire may be striped with multiple colors.

<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>SSCDCSPBDBPSPBDC

Wire has red coloring
Wire has blue coloring
Has ★ symbol
LED is on
Letter Instruction
C Cut the wire
D Do not cut the wire
S Cut the wire if the last digit of the serial number is even
P Cut the wire if the bomb has a parallel port
B Cut the wire if the bomb has two or more batteries

On the Subject of The Button

You might think that a button telling you to press it is pretty straightforward. That’s the kind of thinking that gets people exploded.

See Appendix A for indicator identification reference.See Appendix B for battery identification reference.

Follow these rules in the order they are listed. Perform the first action that applies:

 1. If the button is blue and the button says «Abort», hold the button and refer to «Releasing a Held Button».
 2. If there is more than 1 battery on the bomb and the button says «Detonate», press and immediately release the button.
 3. If the button is white and there is a lit indicator with label CAR, hold the button and refer to «Releasing a Held Button».
 4. If there are more than 2 batteries on the bomb and there is a lit indicator with label FRK, press and immediately release the button.
 5. If the button is yellow, hold the button and refer to «Releasing a Held Button».
 6. If the button is red and the button says «Hold», press and immediately release the button.
 7. If none of the above apply, hold the button and refer to «Releasing a Held Button».

Releasing a Held Button

If you start holding the button down, a colored strip will light up on the right side of the module. Based on its color, you must release the button at a specific point in time:

Despre Fire Complicate

Aceste fire nu sunt ca celelalte. Au dungi! Asta o face complet diferit. Veștile bune sunt că am găsit o rezolvare! Poate prea concis…

 • Uită-te la fiecare fir: Deasupra este un LED și un spațiu pentru o «★» dedesuptul firului.
 • Pentru fiecare fir/LED/simbol combinație, folosește diagrama Venn pentru a decide ce să faci cu firul.
 • Fiecare fir poate avea mai multe culori.

<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>SSTNTSPBNBPSPBNT

Firul este roșu
Firul este albastru
Are ★
LED-ul este aprins
Litera Instrucțiuni
T Taie firul
N Nu tăia firul
S Taie firul dacă ultima cifră a codului de serie este par.
P Taie firul dacă există un port paralel
B Taie firul dacă sunt 2 sau mai mult de 2 baterii.

Om Indviklede Ledninger

Disse ledninger er ikke som de andre. Nogle har striber! Det gør dem fuldstændig anderledes. Den gode nyhed er, at der forefindes kortfattede instrukser for, hvad der skal stilles op med dem. Måske lidt for kortfattede…

 • Se på hver enkelt ledning:: Der er et LED-lys over ledningen og et område til et «★»-symbol under ledningen.
 • For hver kombination af ledning/LED/symbol, anvend nedenstående Venn-diagram for at afgøre hvorvidt ledningen skal klippes.
 • Hver ledning kan være stribet med flere farver.

<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>SSCDCSPBDBPSPBDC

Ledning er farvet rød
Ledning er farvet blå
Har ★-symbol
LED er tændt
Bogstav Instruktion
C Klip ledningen
D Klip ikke ledningen
S Klip ledningen hvis det sidste ciffer i serienummeret er lige.
P Klip ledningen hvis bomben har en parallelport.
B Klip ledningen hvis bomben har to eller flere batterier.

З приводу складних дротів

Ці дроти не такі, як попередні. Деякі з них смугасті! Це все змінює. Добре, що ми знайшли коротку інструкцію до них! Але, напевно, занадто коротку.

 • Подивіться на кожен дріт: над дротом є світлодіод і місце для символу «★» під дротом.
 • Для кожної звʼязки дріт-світлодіод-символ використовуйте показану нижче діаграму Венна, щоб вирішити, перерізати дріт чи ні.
 • Дроти можуть мати смужки декількох кольорів.

<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>ССРНРСПЕНЕПСПЕНР

Дріт має червоне забарвлення
Дріт має синє забарвлення
Має символ ★
Горить світлодіод
Літера Інструкція
Р Ріжте дріт
Н Не ріжте дріт
С Ріжте дріт, якщо остання цифра серійного номера парна
П Ріжте дріт, якщо бомба має паралельний порт
Е Ріжте дріт, якщо бомба має два або більше елементи живлення

Om Ledningssekvenser

Det er vanskeligt at sige, hvordan denne mekanisme fungerer. Ingeniørarbejdet er ret imponerende, men der må have været en nemmere måde at håndtere ni ledninger.

 • Indeni dette modul er der adskillige paneler med ledninger i, men kun et panel er synligt af gangen. Skift til det næste panel ved at trykke på ned-knappen, og det forrige panel ved at trykke på op-knappen.
 • Skift ikke til næste panel før du er sikker på, at du har klippet alle nødvendige ledninger på det aktuelle panel.
 • Klip ledningerne som foreskrevet i følgende tabel. Ledningsforekomsterne er kumulative over alle paneler i modulet.

Файлы, драйверы и библиотеки

Практически каждое устройство в компьютере требует набор специального программного обеспечения. Это драйверы, библиотеки и прочие файлы, которые обеспечивают правильную работу компьютера.

 • Скачать драйвер для видеокарты Nvidia GeForce
 • Скачать драйвер для видеокарты AMD Radeon

Driver Updater

 • загрузите Driver Updater и запустите программу;
 • произведите сканирование системы (обычно оно занимает не более пяти минут);
 • обновите устаревшие драйверы одним щелчком мыши.

существенно увеличить FPSAdvanced System Optimizer

 • загрузите Advanced System Optimizer и запустите программу;
 • произведите сканирование системы (обычно оно занимает не более пяти минут);
 • выполните все требуемые действия. Ваша система работает как новая!

Когда с драйверами закончено, можно заняться установкой актуальных библиотек — DirectX и .NET Framework. Они так или иначе используются практически во всех современных играх:

 • Скачать DirectX
 • Скачать Microsoft .NET Framework 3.5
 • Скачать Microsoft .NET Framework 4
 • Скачать Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1
 • Скачать Microsoft Visual C++ 2008 (32-бит) (Скачать Service Pack 1)
 • Скачать Microsoft Visual C++ 2008 (64-бит) (Скачать Service Pack 1)
 • Скачать Microsoft Visual C++ 2010 (32-бит) (Скачать Service Pack 1)
 • Скачать Microsoft Visual C++ 2010 (64-бит) (Скачать Service Pack 1)
 • Скачать Microsoft Visual C++ 2012 Update 4
 • Скачать Microsoft Visual C++ 2013

Odnośnie Przycisku

Mógłbyś pomyśleć, że przycisk proszący o naciśnięcie to oczywista sprawa. Właśnie takie myślenie doprowadza do eksplozji.

Zobacz Załącznik A odnośnie rozpoznawania wskaźnikówZobacz Załącznik B odnośnie rozpoznawania baterii

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami w podanej kolejności. Wykonaj pierwszą czynność, która ma zastosowanie.

 1. Jeśli przycisk jest niebieski i napis brzmi «Przerwij», przytrzymaj przycisk i odnieś się do «Puszczanie trzymanego Przycisku».
 2. Jeśli bomba ma więcej niż 1 baterię i napis brzmi «Detonuj», naciśnij i natychmiast puść przycisk.
 3. Jeśli przycisk jest biały i wskaźnik CAR się świeci, przytrzymaj przycisk i odnieś się do «Puszczanie trzymanego Przycisku».
 4. Jeśli bomba ma więcej niż 2 baterie i wskaźnik FRK się świeci, naciśnij i natychmiast puść przycisk.
 5. Jeśli przycisk jest żółty, przytrzymaj przycisk i odnieś się i odnieś się do «Puszczanie trzymanego Przycisku».
 6. Jeśli przycisk jest czerwony i napis brzmi «Przytrzymaj», naciśnij i natychmiast puść przycisk.
 7. Jeśli żadne z powyższych nie ma zastosowania, przytrzymaj przycisk i odnieś się do «Puszczanie trzymanego Przycisku».

Puszczanie trzymanego Przycisku

Gdy zaczniesz trzymać wciśnięty przycisk, zaświeci się kolorowy pasek po prawej stronie modułu. Na podstawie jego koloru, musisz puścić przycisk w odpowiedniej chwili:

On the Subject of Simon Says

This is like one of those toys you played with as a kid where you have to match the pattern that appears, except this one is a knockoff that was probably purchased at a dollar store.

 1. One of the four colored buttons will flash.
 2. Using the correct table below, press the button with the corresponding color.
 3. The original button will flash, followed by another. Repeat this sequence in order using the color mapping.
 4. The sequence will lengthen by one each time you correctly enter a sequence until the module is disarmed.

BlueYellowRedGreen

If the serial number contains a vowel:

Red Flash Blue Flash Green Flash Yellow Flash
Button to press: No Strikes Blue Red Yellow Green
1 Strike Yellow Green Blue Red
2 Strikes Green Red Yellow Blue

If the serial number does not contain a vowel:

З приводу кнопки

Ви можете подумати, що якщо на кнопці написано «натиснути», то тут все очевидно. Саме так люди і підриваються.

Для визначення індикатора перегляньте Додаток А.Для визначення елемента живлення перегляньте Додаток Б.

Слідуйте цим правилам у тому порядку, в якому вони вказані. Виконайте першу ж дію, котра підходить.

 1. Якщо кнопка синя і на ній написано «Перервати» — затисніть кнопку та зверніться до пункту «Коли відпускати затиснуту кнопку?»
 2. Якщо на бомбі більше 1 елемента живлення і на ній написано «Підірвати» — натисніть та негайно відпустіть кнопку.
 3. Якщо кнопка біла і на ній є індикатор «CAR», який світиться — затисніть кнопку та зверніться до пункту «Коли відпускати затиснуту кнопку?»
 4. Якщо на бомбі більше 2 елементів живлення і на ній є індикатор «FRK», який світиться — натисніть та негайно відпустіть кнопку.
 5. Якщо кнопка жовта — затисніть кнопку та зверніться до пункту «Коли відпускати затиснуту кнопку?»
 6. Якщо кнопка червона і на ній написано «Тримати» — натисніть та негайно відпустіть кнопку.
 7. Якщо жоден пункт не підходить — затисніть кнопку та зверніться до пункту «Коли відпускати затиснуту кнопку?»

Коли відпускати затиснуту кнопку?

Як тільки ви затиснули кнопку, на правій стороні модуля засвітилась кольорова смужка. Залежно від кольору смужки, ви маєте відпустити кнопку в правильний момент.

Despre Buton

Ai putea crede că un buton spunându-ți să îl apeși este destul de direct. Asta e atitudinea care îi face pe oameni să explodeze

Vezi Apendix A pentru Identificarea IndicatoarelorVezi Apendix B pentru Identificarea Bateriilor

Urmează următoarele reguli în ordinea în care apar. Fă prima acțiune care se aplică:

 1. Dacă butonul este albastră și zice Abort, ține apăsat buntonul și uită-te la „Ridică un buton apăsat.”
 2. Dacă sunt mai mult de o baterie și butonul zice „Detonează” doar atinge-l
 3. Dacă butonul e alb și există un indicator luminat pe care scrie CAR, ține-l apăsat și uită-te la „Ridică un buton apăsat.”
 4. Dacă sunt mai mult de 2 baterii, și este un indicator luminat FRK, atinge-l.
 5. Dacă butonul este galben, ține apăsat butonul și uită-te la „Ridică un buton apăsat”
 6. Dacă butonul este roșu și spune „Ține Apăsat”, atinge-l.
 7. Dacă niciuna din anterioarele nu se aplică, Ține apăsat butonul și uită-te la „Ridică un Buton Apăsat”

Ridică un Buton Apăsat

Dacă ții apăsat un buton, o dungă colorată va apărea în dreapta lui. Pe baza acelei culori, trebuie să ridici butonul la un anumit moment:

Na téma Posloupností vodičů

Je těžké říct, jak tento mechanismus funguje. Technicky je to působivé, ale musí existovat jednodušší cesta jak uspořádat devět drátů.

 • Uvnitř tohoto modulu je několik panelů s dráty, ale v každé chvíli je vidět jen jeden panel. Na další panel se přepnete pomocí tlačítka dolů a na předchozí pomocí tlačítka nahoru.
 • Nepřepínejte na další panel, dokud si nebudete jisti, že jste přestřihli všechny nezbytné dráty na aktuálním panelu.
 • Přestřihněte dráty dle instrukcí v následující tabulce. Výskyty drátů jsou kumulativní napříč všemi panely v rámci modulu.
Výskyty červeného drátu
Výskyt drátu Přestřihnout pokud je připojen k:
První červený výskyt C
Druhý červený výskyt B
Třetí červený výskyt A
Čtvrtý červený výskyt A nebo C
Pátý červený výskyt B
Šestý červený výskyt A nebo C
Sedmý červený výskyt A, B nebo C
Osmý červený výskyt A nebo B
Devátý červený výskyt B
Výskyty modrého drátu
Výskyt drátu Přestřihnout pokud je připojen k:
První modrý výskyt B
Druhý modrý výskyt A nebo C
Třetí modrý výskyt B
Čtvrtý modrý výskyt A
Pátý modrý výskyt B
Šestý modrý výskyt B nebo C
Sedmý modrý výskyt C
Osmý modrý výskyt A nebo C
Devátý modrý výskyt A

Инструкция к сложным проводам

Эти провода не такие как остальные. Они имеют полоски! Это делает их совершенно другими. Но есть хорошая новость — мы нашли краткую инструкцию что с ними делать. Может быть даже слишком краткую…

 • Посмотрите на каждый провод: имеется LED над каждым проводом и пространство для символа «★» под проводом.
 • Используйте диаграмму Венна для каждой комбинации провода/LED/символа, что бы решить нужное его резать или нет.
 • Каждый провод может быть в полоску с различными цветами.
Буквы Инструкция
C Разрезать провод
D Не разрезать провод
S Разрезать провод, если последняя цифра серийного номера четная
P Разрезать провод, если бомба имеет параллельный порт
B Разрезать провод, если бомба имеет две или более батареек

Для идентификации батарейки см. приложение B.Для идентификации порта см. приложение C.

Om Simon Siger

Dette er ligesom sådan et legetøj du legede med som barn, hvor du skulle matche et mønster der blev vist, lige bortset fra, at dette er et knaldtilbud, der sikkert er købt i en 10-kronersbutik.

 1. En af de fire farvede knapper vil blinke.
 2. Brug den korrekte tabel nedenfor og tryk på knappen med tilsvarende farve.
 3. Den oprindelige knap vil blinke, efterfulgt at en anden. Gentag denne sekvens i rækkefølge ved at bruge farvekortlægningen.
 4. Sekvensen forlænges ned én, for hver gang du indtaster en korrekt sekvens, indtil modulet er afvæbnet.

BlåGulRødGrøn

Hvis serienummeret indeholder en vokal:

Rødt blink Blåt blink Grønt blink Gult blink
Tryk på knap: Ingen fejl Blå Rød Gul Grøn
1 fejl Gul Grøn Blå Rød
2 fejl Grøn Rød Gul Blå

Hvis serienummeret ikke indeholder en vokal:

On the Subject of Complicated Wires

These wires aren’t like the others. Some have stripes! That makes them completely different. The good news is that we’ve found a concise set of instructions on what to do about it! Maybe too concise…

 • Look at each wire: there is an LED above the wire and a space for a «★» symbol below the wire.
 • For each wire/LED/symbol combination, use the Venn diagram below to decide whether or not to cut the wire.
 • Each wire may be striped with multiple colors.

<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″?>SSCDCSPBDBPSPBDC

Wire has red coloring
Wire has blue coloring
Has ★ symbol
LED is on
Letter Instruction
C Cut the wire
D Do not cut the wire
S Cut the wire if the last digit of the serial number is even
P Cut the wire if the bomb has a parallel port
B Cut the wire if the bomb has two or more batteries

Kompliserte ledninger

Disse ledningene er ikke som de andre. Noen har striper! Det gjør de helt forskjellige! De gode nyhetene er at vi har funnet noen helt tydelige regler på hvilke ledninger som skal kuttes. Kanskje litt for tydelige…

 • Se på hver ledning: det er en lampe over ledningen og plass til et «★»-symbol under ledningen.
 • For hver kombinasjon av ledningsfarge/lampe/symbol, bruk venn-diagrammet under for å avgjøre om ledniningen skal kuttes eller ikke.
 • Hver ledning kan ha striper med flere farger.

Ledningen harrød fargeLedningen harblå fargeHar ★-symbolLampen er på

Bokstav Instruksjon
C Kutt ledningen
D Ikke kutt ledningen
S Kutt ledningen hvis det siste tallet i serienummeret er et partall
P Kutt ledningen hvis bomben har en parallellport.
B Kutt ledningen hvis bomben har to eller flere batterier.

Na téma Kuba řekl

Tohle je jako jedna z těch hraček, se kterými jste si hráli jako malí, kde se musí zopakovat vzor, který se objeví. Až na to, že tohle je nejspíš zmetek koupený v bazaru.

 1. Jedno ze čtyř barevných tlačítek bude blikat.
 2. Pomocí tabulek níže, zmáčkněte správnou barvu.
 3. Původní tlačítko blikne, a pak blikne další. Opakujte tuto sekvenci pomocí používání tabulek.
 4. Sekvence se prodlouží o jednu barvu pokaždé když zadáte správnou sekvenci, dokud se modul nezneškodní.

ModráŽlutáČervenáZelená

Pokud sériové číslo obsahuje samohlásku:

Bliká červená Bliká modrá Bliká zelená Bliká žlutá
Tlačítko ke zmáčknutí: Žádné chyby Modrá Červená Žlutá Zelená
1 chyba Žlutá Zelená Modrá Červená
2 chyby Zelená Červená Žlutá Modrá

Pokud sériové číslo neobsahuje samohlásku:

О «Делай как я»

Это как та детская игрушка, где нужно было повторять то, что светится, только это какая-то подделка, которую наверняка купили в магазине «всё по пятьдесят».

 1. Загорается одна из цветных кнопок.
 2. Используя подходящую таблицу снизу, нажмите на кнопку соответствующего цвета.
 3. Загорится та же кнопка, что и в начале, а за ней еще одна. Повторите эту последовательность в том же порядке, используя таблицу цветов.
 4. Последовательность будет удлиняться после каждой успешно введенной последовательности, пока модуль не будет обезврежен.

СиняяЖелтаяКраснаяЗеленая

Если в серийном номере есть хотя бы одна гласная A, E, I, O, U:

Горит красная Горит синяя Горит зеленая Горит желтая
Нажмите: Нет ошибок Синяя Красная Желтая Зеленая
1 ошибка Желтая Зеленая Синяя Красная
2 ошибки Зеленая Красная Желтая Синяя

Если в серийном номере нет гласных A, E, I, O, U:

On the Subject of The Button

You might think that a button telling you to press it is pretty straightforward. That’s the kind of thinking that gets people exploded.

See Appendix A for indicator identification reference.See Appendix B for battery identification reference.

Follow these rules in the order they are listed. Perform the first action that applies:

 1. If the button is blue and the button says «Abort», hold the button and refer to «Releasing a Held Button».
 2. If there is more than 1 battery on the bomb and the button says «Detonate», press and immediately release the button.
 3. If the button is white and there is a lit indicator with label CAR, hold the button and refer to «Releasing a Held Button».
 4. If there are more than 2 batteries on the bomb and there is a lit indicator with label FRK, press and immediately release the button.
 5. If the button is yellow, hold the button and refer to «Releasing a Held Button».
 6. If the button is red and the button says «Hold», press and immediately release the button.
 7. If none of the above apply, hold the button and refer to «Releasing a Held Button».

Releasing a Held Button

If you start holding the button down, a colored strip will light up on the right side of the module. Based on its color, you must release the button at a specific point in time:

Na téma Morseovky

Zastaralá verze námořní komunikace? Co dál? Alespoň je to pravá Morseovka, takže dávejte pozor a třeba se něco naučíte.

 • Interpretujte signál z blikajícího světla pomocí tabulky s Morseovkou a přečtěte jedno slovo z tabulky.
 • Signál se bude opakovat a bude mít velkou pauzu mezi opakovánimi.
 • Jakmile je slovo identifikováno, nastavte odpovídající frekvenci a stiskněte tlačítko pro vysílání (VYS).
Postup Dekódování

1. Krátké bliknutí reprezentuje tečku.

2. Dlouhé bliknutí reprezentuje čárku.

3. Mezi jednotlivými písmeny je dlouhá pauza.

4. Před tím, než se slovo začne opakovat, bude dlouhá pauza.

Betreft de Grote Knop

Je denkt misschien dat een knop die zegt dat je er op moet drukken rechttoe rechtaan is. Dat is precies het soort denkwerk waardoor mensen worden opgeblazen.

Zie Bijlage A voor een identificatieoverzicht van soorten indicatoren.Zie Bijlage B voor een identificatieoverzicht voor soorten batterijen.

Volg deze regels op in dezelfde volgorde als waarin ze staan opgeschreven. Voer de eerste handeling uit die toepasbaar is:

 1. Als de knop blauw is met de tekst “Abort” erop, houd de knop ingedrukt en kijk bij “Een ingedrukte knop loslaten”.
 2. Als er meer dan 1 batterij op de bom zit en er “Detonate” op de knop staat, druk op de knop en laat hem onmiddellijk weer los.
 3. Als de knop wit is en er een brandende indicator is met het label “CAR”, houd de knop ingedrukt en kijk bij “Een ingedrukte knop loslaten”.
 4. Als er meer dan 2 batterijen op de bom zitten en er een brandende indicator is met het label “FRK”, druk de knop in en laat deze onmiddellijk weer los.
 5. Als de knop geel is, houd de knop ingedrukt en kijk bij “Een ingedrukte knop loslaten”.
 6. Als de knop rood is met de tekst “Hold” erop, druk op de knop en laat hem onmiddellijk weer los.
 7. Als geen van de bovenstaande beschrijvingen van toepassing zijn, houd de knop ingedrukt en kijk bij “Een ingedrukte knop loslaten”.

Een ingedrukte knop loslaten

Wanneer je de knop ingedrukt houdt, zal er een gekleurde strook aan de rechterkant op de module gaan branden. Het moment waarop je de knop moet loslaten hangt af van de kleur van de strook:

Zum Thema Simon sagt

Du erinnerst dich vielleicht an ein Spiel aus deiner Kindheit, bei dem du leuchtende Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken musstest. Nun, das hier sieht eher nach einer billigen Fälschung aus.

 1. Eine der vier farbigen Tasten blinkt.
 2. Wähle unten die richtige Tabelle aus und bestimme damit die zugehörige Farbe. Drücke dann die entsprechende Farbtaste.
 3. Die ursprüngliche Taste wird nun nochmal blinken, gefolgt von einer weiteren. Nutze die Farbzuordnungs-Tabelle, um nun zwei zugeordnete Farben zu bestimmen und drücke die entsprechenden Farbtasten nacheinander.
 4. Die Sequenz wird nach jeder erfolgreichen Eingabe um eine Stelle erweitert, bis das Modul entschärft wurde.

BlauGelbRotGrün

Wenn die Seriennummer einen Vokal enthält:

Rot blinkend Blau blinkend Grün blinkend Gelb blinkend
Drücke Taste: Keine Fehler Blau Rot Gelb Grün
1 Fehler Gelb Grün Blau Rot
2 Fehler Grün Rot Gelb Blau

Wenn die Seriennummer keinen Vokal enthält:

Betreft dradenreeksen

Het is moeilijk te zeggen hoe dit mechanisme werkt. Het is een indrukwekkende constructie, maar je zou toch denken dat er een makkelijkere manier moet zijn om negen draden aan te sluiten.

 • Binnen deze module zijn diverse panelen met draden erop, maar er is maar één paneel tegelijk zichtbaar. Wissel naar het volgende paneel met de omlaag-knop en naar de vorige met de omhoog-knop.
 • Ga niet naar het volgende paneel tot je er zeker van bent dat je alle benodigde draden op het huidige paneel hebt doorgeknipt.
 • Knip de draden door volgens de aanwijzingen in de onderstaande tabellen. De aantallen in de kolom “Hoeveelste” gaan over alle panelen in de module bij elkaar.
Rode draden
Hoeveelste Knip als verbonden met:
Eersterode draad C
Tweederode draad B
Derderode draad A
Vierderode draad A of C
Vijfderode draad B
Zesderode draad A of C
Zevenderode draad A, B of C
Achtsterode draad A of B
Negenderode draad B
Blauwe draden
Voorkomen van draden Knip als verbonden me:
Eersteblauwe draad B
Tweedeblauwe draad A of C
Derdeblauwe draad B
Vierdeblauwe draad A
Vijfdeblauwe draad B
Zesdeblauwe draad B of C
Zevendeblauwe draad C
Achtsteblauwe draad A of C
Negendeblauwe draad A

Információ a Gombról

Azt hinnéd, hogy lenyomni egy gombot, amire az van írva, hogy «nyomj meg», egyértelmű feladat. Pont ez az a gondolkodásmód, ami az emberek felrobbanásához vezet.

Az A Függelékben több információt tudhatsz meg az indikátorokról.A B Függelékben több információt tudhatsz meg az elemekről.

Kövesd a szabályokat fentről lefelé haladva! Hajtsd végre az első megfelelő akciót!

 1. Ha a gomb kék és «Megszakítás» felirat van rajta, tartsd lenyomva és kövesd a «Lenyomott gomb elengedése» című bekezdés utasításait!
 2. Ha több, mint egy elem van a bombán és a gombon «Felrobbantás» felirat van, nyomd le és rögtön engedd fel a gombot!
 3. Ha a gomb fehér és van egy világító indikátor a bombán «CAR» felirattal, tartsd lenyomva és kövesd a «Lenyomott gomb elengedése» című bekezdés utasításait!
 4. Ha kettőnél több elem van a bombán, és van egy világító indikátor «FRK» felirattal, abban az esetben nyomd meg, majd rögtön engedd el a gombot!
 5. Ha a gomb sárga, tartsd lenyomva és kövesd a «Lenyomott gomb elengedése» című bekezdés utasításait!
 6. Ha a gomb piros és «Tartsd» felirat van rajta, nyomd le és engedd fel rögtön!
 7. Ha a fentiek közül egyik sem vonatkozik a te esetedre, abban az esetben tartsd lenyomva, és kövesd a «Lenyomott gomb elengedése» című bekezdés utasításait!

Lenyomott Gomb Elengedése

Ha lenyomva tartod a gombot, a modul jobb szélén egy színes sáv fog felvillani. A sáv színének megfelelően a gombot egy megadott pillanatban kell elengedned:

Keep Talking and Nobody Explodes

Keep Talking and Nobody Explodes — необычная игра, в которой вы можете весело провести время, играя с друзьями. Вам нужно как минимум два человека, чтобы играть. Вот симулятор обезвреживания бомб. Хотя игра на английском языке, вы найдете инструкции по обезвреживанию бомбы на русском языке. Желательно распечатать его. Один игрок сидит за компьютером и описывает бомбу, которую он видит перед собой (он не имеет права смотреть на инструкции), а второй игрок смотрит на инструкции и пытается выяснить, как ее обезвредить (не иметь право смотреть на бомбу). Задача игроков обезвредить бомбу за отведенное время. Любое неправильное движение приведет к взрыву бомбы!В «Продолжай говорить» и «Никто не взрывается» один игрок оказывается в ловушке в комнате с бомбой замедленного действия, которую он должен обезвредить. Другие игроки — «Эксперты», которые должны дать инструкции, чтобы обезвредить бомбу, расшифровав информацию, найденную в Руководстве по обезвреживанию бомб. Но здесь есть одна загвоздка: эксперты не видят бомбу, поэтому каждый должен будет отговорить ее — быстро!Раунды бывают быстрыми, напряженными, иногда глупыми и почти всегда громкими. Каждый должен сыграть свою роль, будь то обезвреживание бомбы или расшифровка информации из руководства

Навыки решения головоломок и общения — и, возможно, несколько дружеских отношений — будут проверены, когда игроки мчатся, чтобы обезвредить бомбы, общаясь быстро, четко и эффективно.Ключевые особенности игрыKeep Talking and Nobody Explodes:Важно! Специальной код для входа в игру есть в инструкции по Обезвреживанию Бомбы (241).- Сложные головоломки — Проверьте свои навыки общения … и дружбу?- Каждый раз новая бомба — процедурно созданные головоломки сохраняют действие свежим.- Локальная многопользовательская партийная игра — обезвреживание бомб — это командная работа Собираться в одиночку не вариант!- Нужна только одна копия игры — если вы можете поговорить с Defuser бомбы, вы можете быть их экспертом

Попробуйте использовать свой любимый сервис голосового чата и играть удаленно.- Поддержка модов — попробуйте новые созданные сообществом модули, миссии и многое другое из мастерской Steam!- Поддержка VR — введите непревзойденный опыт погружения, изолированный от ваших экспертов. Поменяйтесь между раундами и поделитесь опытом с друзьями!Правила! В комплекте с игрой вы найдете специальную инструкцию «Инструкция по Обезвреживанию Бомбы» на русском. Рекомендуем распечатать эту инструкцию или запустить ее на отдельном компьютере. Один игрок запускает игру, а второй использует инструкцию. Игроки могут только общаться, тот, у кого инструкция не может смотреть на бомбу, а тот, кто обезвреживает бомбу не может смотреть на инструкцию. Только при помощи общения вы должны обезвредить бомбу!Минимальные системные требования игрыKeep Talking and Nobody Explodes:- Операционная система: Windows XP, 7, 8, 10- Процессор: 1.5 Ghz- Оперативная память: 2 GB ОЗУ- Видеокарта: 256MB DirectX 9- Место на диске: 1 Гб

Жанр: Головоломка / СимуляторЯзык интерфейса: Английский / Инструкция по обезвреживанию на русском языкеПолная версия (поставь и играй) v.1.9.22Размер: 200 МбСкачать:

Жанр: Головоломка / Логика / Симулятор / Сэндбокс

+16

Инструкция к «Саймон говорит»

Это вроде тех детских игрушек, где надо повторить последовательность цветов. За тем лишь исключением, что это бракованная подделка, вероятно, купленная в одном из дешевых китайских магазинов.

 1. Должна мигать одна из четырех цветных кнопок.
 2. Нажмите кнопку с правильным цветом, используя таблицу соответствий ниже.
 3. Мигнет первоначальная кнопка, а за ней следующая. Повторите последовательность используя таблицу соответствий.
 4. Последовательность будет удлинятся с каждым правильным нажатием, пока модуль не дезактивируется.

Если серийный номер содержит гласные:

Красный Синий Зеленый Желтый
Нажать кнопку: Без осечек Синий Красный Желтый Зеленый
1 осечка Желтый Зеленый Синий Красный
2 осечки Зеленый Красный Желтый Синий

Если серийный номер не содержит гласные:

Over de Knop

Je zou denken dat als op een knop ‘indrukken’ staat dat het duidelijk is wat je moet doen. Die manier van denken leidt tot explosies.

Zie Bijlage A voor een overzicht van indicatoren.Zie Bijlage B voor een overzicht van batterijen.

Lees de regels van boven naar beneden. Voer de eerste actie uit waarvoor alle voorwaarden gelden:

 1. Als de knop blauw is en er staat «Afbreken» op de knop, druk de knop in en houd hem ingedrukt. Lees verder onder ‘Een ingedrukte knop loslaten».
 2. Als er meer dan 1 batterij aanwezig is en er staat «Ontsteken» op de knop, druk de knop in en laat hem onmiddellijk los.
 3. Als de knop wit is en er is een brandende indicator met de tekst CAR, druk de knop in en houd hem ingedrukt. Lees verder onder ‘Een ingedrukte knop loslaten».
 4. Als er meer dan 2 batterijen zijn en er is een brandende indicator met de tekst FRK, druk de knop in en laat hem onmiddellijk los.
 5. Als de knop geel is, druk de knop in en houd hem ingedrukt. Lees verder onder ‘Een ingedrukte knop loslaten».
 6. Als de knop rood is en er staat «Vasthouden» op de knop, druk de knop in en laat hem onmiddellijk los.
 7. Als geen van bovenstaande regels van toepassing is, druk de knop in en houd hem ingedrukt. Lees verder onder ‘Een ingedrukte knop loslaten’.

Een ingedrukte knop loslaten

Zolang de knop ingedrukt blijft, licht er een gekleurde strip aan de rechterkant van de module op. De kleur van de strip bepaalt wanneer de knop moet worden losgelaten:

Despre Simon Spune

Acest lucru este una dintre acele jucării cu care te jucai când erai mic, unde trebuia să repeți ce lumini se aprindeau, dar acesta se pare că a fost cumpărat de la un magazin cu cinci lei.

 1. Una dintre cele 4 culori va lumina
 2. Folosind tabelul corect, apasă butonul corespunzător.
 3. Butonul original va lumina, urmat de altul. Repetă această secvență folosind tabelul.
 4. Secvența se va lungii de fiecare dată când introduci o secvență corectă.

AlbastruGalbenRoșuVerde

Dacă codul de serie conține o vocală:

Lumină Roșie Lumină Albastră Lumină Verde Lumină Galbenă
Butoane de apăsat: 0 Greșeli Albastru Roșu Galben Verde
1 Greșeală Galben Verde Albastru Roșu
2 Greșeli Verde Roșu Galben Albastru

Dacă codul de serie nu conține o vocală: